Bol u zglobovima naplate. Granični poremećaj ličnosti: Kako ga prepoznati i što se može poduzeti


Iz obrazloženja: Predmet odlučivanja u ovoj parnici je zahtjev tužiteljice da joj tuženi naknadi materijalnu štetu na putničkom motornom vozilu.

  1. Bol slabost zajednički je
  2. Bol u zglobu nakon viti
  3. Piše missMIND
  4. CANNABIS OIL - Creme Pour Varices Cannabis Oil

Raspravljajući o ovom tužbenom zahtjevu prvostepeni sud je utvrdio: da se Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je našao da ne postoji objektivna odgovornosti tuženog za nastalu štetu pa je, pozivom na odredbu člana Odlučujući o žalbi tužiteljice, drugostepeni sud nalazi da postoji odgovornost tuženog za nastalu štetu jer je njegova dužnost bila da spriječi izlazak psa na auto - put.

Slijedom toga, ovaj sud je uvažio žalbu tužiteljice i prvostepenu presudu preinačio tako da je usvojio tužbeni zahtjev. Odluka drugostepenog suda nije na zakonu zasnovana. Bol u zglobovima naplate smislu člana Ono odgovara za štetu koja nastane korisnicima puta zbog propuštanja pravovremenog izvršenja potrebnih radova i preduzimanja odgovarajućih mjera na održavanju javnih puteva.

kako se artritis razlikuje od liječenja artroze zajednički pedala bol

Prema odredbama člana ZJP, podrazumijeva i kontrola gradnje ograda i vršenja drugih radova u zaštitnom pojasu puta.

Obaveza tuženog je, dakle, da obezbijedi stalnu prohodnost i bezbjedan saobraćaj na auto - putu, pa on odgovara samo za štetu koja je nastala zbog neizvršenja te obaveze ako je propustio dužnost da ukloni prepreke sa kolovoza i da auto - put održava u stanju koje omogućava nesmetan i bezbjedan saobraćaj.

deformirajuća artroza foruma za liječenje koljena deformirajuća artroza zgloba kuka 3 stupnja liječenja

U ovom slučaju je utvrđeno da na dionici auto - puta na kojoj se desila predmetna saobraćajna nezgoda postoji metalna zaštitna ograda, što znači da je tuženi preduzeo mjere na sprečavanju štete koja može nastati silaženjem životinja na auto - put.

Pas na auto - putu ima svojstvo opasne stvari, ali za štetu koja potiče od psa odgovara njegov vlasnik odn. ZOOa to nije tuženi.

za bolove u zglobovima što su neke zdrave namirnice rezanje boli u kuku

Inače, i put ima svojstvo opasne stvari krivine, nagib, neočekivane i iznenadne bol u zglobovima naplate na putu i dr. Naime, tuženi odgovara za štetu zbog neodržavanja puta po principu pretpostavljene krivice, a to znači da se može potpuno ili djelimično osloboditi odgovornosti za štetu ukoliko se elemenat puta potpuno ili djelimično isključi kao uzrok nastanka štete.

Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da predmetna šteta nije nastala zbog propusta u održavanju auto - puta, već zbog slučaja koji se desio učesniku u saobraćaju kada je šteta prouzrokovana naletom psa na vozilo, radi se o okolnosti koja se može kvalifikovati kao slučaj, a ne viša sila. Međutim, tuženi ne snosi odgovornost za štetu nastalu zbog slučaja već samo za onu štetu koja je nastala zbog neizvršavanja obaveze održavanja auto - puta.

Psorijatični artritis: Kako oboljeli žive s ovom dijagnozom?

Drugim riječima, tuženi bi odgovarao za štetu samo ako je ona nastala zbog propuštanja blagovremene popravke puta odnosno njegove opreme ili zbog nepreduzimanja zaštitnih mjera na putu. Stoga tuženi u uzroci ramena bol u zglobovima opravdano ukazuje da je on postupio u skladu sa obavezama koje propisuje ZJP i da nije odgovoran za štetu koju je pretrpjela tužiteljica.

Drugostepeni sud je pogrešno primijenio materijalno pravo kada je tuženog obavezao na naknadu štete prouzrokovane udarom motornog vozila tužiteljice u psa koji se iznenada pojavio na auto - putu uprkos postojanju metalne zaštitne ograde.

Vrhovni sud Republike Srpske, 71 0 Mal 18 Rev od Iz obrazloženja: U postupku koji je prethodio donošenju nižestepenih presuda utvrđeno je da je tužitelj pravno lice osnovano Taj stambenoposlovni objekat se nalazi u neposrednoj blizini administrativnog centra Vlade RS.

Nije sporno da je prilikom izgradnje navedenog stambenoposlovnog objekta predviđeno postojanje parking mjesta ispred i iza zgrade kao i garaža ispod zgrade, što je graditelj morao obezbjediti. Takva parking mjesta su uređena pa je graditelj I. Ona se nalaze u neposrednoj blizini poslovnog prostora koji koristi tužitelj.

Koristio ih je tužitelj kao i stanari zgrade, te vlasnici i korisnici ostalih poslovnih prostora. Posjednik parcele na kojem se nalaze ta parking mjesta je Gradski stadion B. Rješenjem Ministarstva Navedeno je da je ova mjera zabrane donesena na osnovu izvršene posebne bezbjednosne procjene Ministarstva Kasnijim rješenjima istog organa trajanje ove mjere zabrane, produženo je za U skladu sa uvođenjem ove zabrane, na predmetnim parking mjestima izvršeno je postavljanje fizičkih prepreka, žardinjera sa cvijećem, kojima je onemogućeno dalje parkiranje.

Stanari navedene stambenoposlovne zgrade i korisnici poslovnih prostora nisu bili posebno obavješteni o ovoj mjeri zabrane, pa su se obraćali raznim organima radi dobijanja informacije, uključujući i instituciju Ombudsmena za ljudska prava BiH, čijim djelovanjem su došli do saznanja o postojanju akta kojim je uvedena zabrana parkiranja na predmetnim parking mjestima. Tužitelj tvrdi da bol u zglobovima naplate naprijed opisanog djelovanja organa tužene trpi štetu, jer da su potrošači, zbog nemogućnosti parkiranja pred poslovnim prostorom, prestali kupovati robu od njega, zbog čega njenu naknadu traži od tužene.

Tužena je u razrješenju spornog odnosa nudila tužitelju mogućnost korištenja jednog parking mjesta dok traje isporuka i dostava robe uz njegovu obavezu da, iz bezbjednosnih razloga, prijavi organu tužene takvo korištenje, ali da tužitelj takvu mogućnost nije koristio, niti se na takav prijedlog očitovao tokom postupka se izjasnio da mu jedno parking mjesto nije bilo dovoljno.

Osnovano revident ističe da su nižestepene presude zasnovane na pogrešnoj primjeni materijalnog prava. Odredbom člana Ustava Republike Srpske propisano je da svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom bol u zglobovima naplate drugim državnim organom i organizacijom, a odredbom člana Nije izričito rečeno ko bol u zglobovima naplate odgovornost za tako prouzrokovanu štetu, odnosno ko je dužan da je naknadi.

Zato, zakonski osnov za odgovornost države, odnosno entiteta za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada njenog organa ovdje Ministarstvo Ovom odredbom je propisano da pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. Dalje se primjenjuju odredbe ZOO koje generalno regulišu naknadu štete, počev od odredbe člana Članom Krivica za prouzrokovanu štetu postoji kada je štetnik štetu prouzrokovao namjerno ili nepažnjom član Prema odredbi člana ZOO može se odgovarati za štetu, bez obzira bol u zglobovima naplate krivicu, ako je zakon tako propisao.

ZOO je, pored ostalih slučajeva, propisana situacija kada se za štetu odgovara bez obzira na krivicu. Šteta je, u smislu odredbe člana ZOO, umanjenje nečije imovine obična šteta i, kao u ovom slučaju, sprečavanje njenog povećanja izmakla korista može se ogledati i u nematerijalnoj šteti, nastaloj trpljenjem fizičkog ili psihičkog bola ili straha.

Podrška zglobovima

Međutim, svaka šteta ne mora uvijek biti izvor obligacije na osnovu koje za jedno lice nastaje obaveza, a za drugo pravo potraživanja naknade štete. Da bi bol u zglobovima naplate odgovornost i obaveza na naknadu štete, potrebno je ne samo da je neko lice pretrpi, već i da se ostvare ostale zakonske pretpostavke postojanje subjektivne ili objektivne odgovornosti za štetu, štetna radnja, protivpravnost štetne radnje, uzročna veza između te radnje i nastale štete Drugačije rečeno, kod odlučivanja o naknadi štete treba utvrditi da je šteta nastala i da ju je uzrokovalo lice ili lica od kojih se traži naknada, te da između štetne radnje i štete postoji uzročna veza, odnosno šteta se mora javljati kao posljedica štetne radnje.

Pravilna primjena odredbe člana ZOO podrazumijeva da pravno lice odgovara samo za štetu koju bol u zglobovima liječi njen organ prouzrokovao trećem licu nepravilnim ili protivzakonitim vršenjem svojih funkcija, a ne i ako je postupao u okviru svojih zakonskih ovlašćenja.

Kada je u pitanju odgovornost za štetu koja je posljedica djelovanja državnog, odnosno entitetskog organa, u ovom slučaju Ministarstva Jedan je pravo stranke, konkretno pravo tužitelja na naknadu štete nastale djelovanjem državnog organa, a drugi je pravo tog organa da preduzima mjere prevencije i zaštite ustavnog poretka, života ljudi, imovine, javnog reda i mira, te ličnosti i objekata koji se posebno obezbjeđuju.

Djelovanje Ministarstva … u postupku donošenja rješenja od Ovo Ministarstvo je u svemu postupalo u skladu sa poslovima i zadacima koji su mu stavljeni u nadležnost odredbom člana Isto propisuju i odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima iz g. Osim toga, ove odluke su donesene bol u zglobovima naplate vršenju javne vlasti, pa njihova zakonitost nije mogla biti predmet ispitivanja u ovom parničnom postupku, nego samo u upravnom postupku uključujući i upravni sporu kojem su i donesene i u kojem bi tužitelj mogao učestvovati kao zainteresovano lice.

Dakle, kako bol u zglobovima naplate ne radi o protivpravnom postupanju organa tužene, niti je tužitelj dokazao, pa ni tvrdio, da se radi o nekim drugim očiglednim, grubim i namjernim propustima tužene prilikom donošenja rješenja kojima je ustanovljena zabrana zaustavljanja i parkiranja na javnim površinama koje su se nalazile u neposrednoj blizini poslovnog prostora u kojem je tužitelj obavljao svoju djelatnost prodaju računara i računarske opremene stoji tvrdnja tužitelja bol u zglobovima naplate je tužena odgovorna za štetu bol u zglobovima naplate on trpi a ogleda se u izgubljenoj dobiti, za period Vrhovni sud Republike Srpske, 57 0 Ps 19 Rev od Iz obrazloženja: Predmet spora je zahtjev tužitelja za naknadu materijalne i nematerijalne štete vezano za vođenje krivičnog postupka protiv njega, a po krivičnoj prijavi tuženog.

Osobna poruka dr. Mächtiga

Odgovornost tuženog se zasniva na principu pretpostavljene krivice član ZOOa da bi postojala odgovornost za štetu potrebno je ne samo da je neko lice pretrpi, već i da se ostvare druge pretpostavke, i to: postojanje lica odgovornog za štetu, štetna radnja, protivpravnost štetne radnje i uzročna veza između štetne radnje i štete. Pravilan je zaključak nižestepenih sudova da u radnji tuženog, koja se ogleda u podnošenju krivične prijave protiv tužitelja, nema protivpravnosti i, time, ni njegove odgovornosti za naknadu štete koju tužitelj potražuje u ovoj parnici.

Tuženi, kao oštećeno lice ima pravo na podnošenje krivične prijave, a da li će ta krivična prijava dovesti do podizanja optužnice, stvar je procjene nadležnog tužioca koji je jedini ovlašćen da odluči o tome da li će ili ne prihvatiti krivičnu prijavu. Dakle, do pokretanja i vođenja krivičnog postupka protiv tužitelja, došlo je nakon procjene nadležnog tužioca da postoji osnovana sumnja da bol u zglobovima naplate počinjeno krivično djelo navedeno u prijavi, a ne na temelju same prijave.

Donesena oslobađajuća presuda u krivičnom postupku posljedica je toga što tužilaštvo nije dokazalo da je tužitelj počinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret, a ne lažnog prijavljivanja u kom bi slučaju moglo da se govori o eventualnoj odgovornosti tuženog za naknadu štete. Tužitelj eventualnu naknadu štete može potraživati samo od Republike Srpske, a taj postupak je, prema utvrđenim činjenicama, pokrenuo.

Advokatska kancelarija

Vrhovni sud Republike Srpske, 89 0 P 18 Rev od Iz obrazloženja: Tužiteljica svoj zahtjev temelji na tome da je kod tuženog provela na liječenju tokom ZOO propisano je da za štetu koju trećem licu prouzrokuje radnik u radu bodybuilding bolne zglobove u vezi sa radom, odgovara preduzeće u kojem je radnik radio u trenutku prouzrokovanja štete, osim ako dokaže da je radnik u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo stav 1.

U smislu odredbe stava 2. Iz navedene odredbe proizlazi mogućnost da se uspostavi obaveza naknade štete kako fizičkog, tako i pravnog lica, te da za štetu može da odgovara ne samo onaj koji je neposredno svojim radnjama prouzrokovao, već i pravno lice u kome je radnik radio i u vezi sa radom prouzrokovao štetu.

Odgovornost zdravstvene organizacije je subjektivne prirode i vezuje se za pretpostavljenu krivicu. Pretpostavka krivice je oboriva, jer odgovornost zdravstvene organizacije može da postoji samo ako se dokaže da je šteta pacijentu prouzrokovana zato što ljekar i zdravstveno osoblje nisu postupali onako kako je trebalo u skladu sa bol u zglobovima naplate medicinske nauke i sa odgovarajućom pažnjom.

Kod odgovornosti ljekara dovoljno je da je greška nastala nenamjerno i iz nehata jer je ljekar preduzeo neko pogrešno činjenje ili propustio dužno činjenje primjenio pogrešna sredstva ili načine liječenja ili iz nepažnje nije poštovao pravila struke.

zajednički bol uzrok ruke vreden liječenje osteoartritisa

Radi se o prenebregavanju pravila koja čine medicinski standard. Mjerilo po kome se prosuđuje krivica nije ono što je u domenu njegovih mogućnosti, već ono što se moglo osnovano očekivati od razumnog i pažljivog ljekara u datim okolnostima. Ono se procjenjuje prema pravilima struke, u skladu sa protokolima liječenja. Od ljekara se očekuje da u svom profesionalnom radu pokaže povećanu pažnju, koja osigurava kvalitet njegove usluge.

bol u ramenima u mirovanju krema za bol u zglobovima

Riječ je o pažnji dobrog stručnjaka u smislu člana Nije sporno da bol u zglobovima naplate tužiteljica kod tuženog bila na na bolničkom liječenju od …g. Nakon kontrole za dva mjeseca ljekar tuženog je produžio terapiju, a nakon toga došlo je do pogoršanja zdravstvenog stanja tužiteljice kada se nalazila u Beogradu, te je u Specijalističkoj poliklinici VMA …g.

Prema otpusnoj listi VMA od Tužiteljica se nije više liječila kod tuženog i iz iskaza tužiteljice proizlazi da je nakon liječenja na VMA i kontrola njeno zdravstveno stanje dobro. Imajući u vidu navedeno, te nalaz i mišljenje vještaka pulmologa da nije isti tok liječenja sarkoidioze i tuberkuloze, niti je isti način uspostavljanja dijagnoze, mada su to slične bolesti koje u patohistološkom nalazu osnovne bolesti imaju granulo koji je gotovo isti, proizlazi da je od strane ljekara tuženog tužiteljici pogrešno uspostavljena dijagnoza i da je pogrešno liječena.

  • Problemi sa zglobovima ili bolovi u zglobovima nisu tako ozbiljni da bi te prikovali na krevet ili kauč … … ili se pojavljuju samo povremeno … … danas je pravo vrijeme da počneš brinuti za zdravlje svojih zglobova!
  • Bol u desnom zglobu kuka kada sjedi
  • Bol u zglobovima stopala s ravnim stopalima
  • U skladu s ovim Općim uvjetima smatra se da osiguranik posjeduje propisanu službenu ispravu kada u svrhu pripremanja i polaganja ispita za dobivanje službene isprave, poduzima vožnju uz neposredni nadzor službeno ovlaštenog stručnog instruktora.

To što je lijek pronizon, koji joj je određen između ostalih na VMA, lijek koji se daje kod različitih oboljenja pa i kod oboljenja TBC nije od uticaja, jer tuženi taj lijek nije ni dao tužiteljici, što znači da zbog pogrešne dijagnoze nije odredio liječenje prema standardu koji je predviđen za liječenje bolesti sarkoidoza, koju je tužiteljica imala.

ZOO za odgovornost za štetu, potrebno je da se ostvare zakonske pretpostavke i to: postojanje subjekta odgovornog za štetu, štetna radnja, protivpravnost štetne radnje, uzročna veza između štetne radnje i nastupanje štetne posljedice odnosno štete. Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, po ocjeni ovog suda, tužbeni zahtjev za naknadu nematerijalne štete je pravilno odbijen jer nisu ispunjene naprijed navedene pretpostavke odštetne odgovornosti.

Naime, zdravstvene tegobe koje je tužiteljica osjećala fizičke bolove i strah - zabrinutost za ishod liječenjaposljedica su prisutne bol u zglobovima naplate, koje svaki pacijent osjeća bez obzira na pogrešnu dijagnozu.

Podrška zglobovima

U konkretnom slučaju pogrešna dijagnoza nije u uzročnoj vezi sa naprijed navedenim vidovima nematerijalne štete. Sarkoidoza i tuberkuloza je izlječiva bolest koja nije ostavila posljedice na zdravlje tužiteljice koje bi se manifestovale u umanjenju životne aktivnosti pogrešno su se vještaci bavili privremenim umanjenjem životne aktivnosti što nije osnov za naknadu štete u smislu odredbe člana I pored pogrešne dijagnoze od strane radnika tuženog, tuženi nije tužiteljici narušio zdravlje, pa tako ni pričinio materijalnu štetu, jer je pogoršanje bol u zglobovima naplate stanja do koga je sticajem okolnosti došlo u B.

Ustava Republike Srpske Ne postoji odgovornost republike srpske za štetu koja je nastala donošenjem odluke republičkog organa uprave koja je naknadno poništena u upravnom sporu zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

Iz obrazloženja: Među strankama nije sporno da je tužitelj rješenjem Ministarstva od Zakona o vještacima imenovan za vještaka građevinsko — arhitektonske struke za oblast niskogradnje na vremenski period od šest godina.

Nezadovoljan ovakvim rješenjem, tužitelj je protiv tog rješenja pokrenuo upravni spor kod Okružnog suda u Banjaluci koji je presudom broj 11 0 U 10 U od Tužitelj smatra da mu je organ tužene — Ministarstvo donošenjem nezakonitog rješenja pričinio štetu u vidu izgubljene zarade, budući da zbog takvog rješenja nije angažovan za vještačenja u oblasti visokogradnje, a zahtjev za naknadu štete temelji na odredbama člana Tom odredbom propisano je da pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija.

Posebna ponuda

Takođe, odredbom člana Ustava Republike Srpske propisano je da svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom pričini službeno lice ili državni organ ili organizacija koja vrši javna ovlaštenja, u skladu sa zakonom. Dakle, za naknadu štete od strane pravnog lica potrebno je da je nepravilnim radom organa tog lica nastala šteta i da postoji uzročna veza između nepravilnog postupanja organa i nastanka štete.

Po ocjeni ovog suda, donošenje predmetnog rješenja organa tuženog Bol u zglobovima naplate o imenovanju tužitelja za vještaka građevinsko — arhitektonske struke, za oblast niskogradnja, se ne može smatrati nezakonitim djelovanjem tog organa, bez obzira što je to rješenje poništeno odlukom suda donesenom u upravnom bol u zglobovima naplate iz razloga što je po ocjeni tog suda organ uprave osporeni akt donio pogrešnom primjenom materijalnog prava.

U konkretnoj situaciji, Ministarstvo je postupajući u skladu sa načelom zakonitosti, načelom samostalnosti u rješavanju i načelom slobodne ocjene dokaza član 5. Organ koji postupa u okviru zakonskih ovlaštenja ne može biti odgovoran za pogrešno pravno tumačenje zakonske norme, a primjena zakonske norme na neodgovarajući način se ne može smatrati povredom dužnosti u vršenju funkcije državnog organa. U svakom slučaju, pogrešna primjena materijalnog prava predstavlja zakonski osnov za žalbu ili u ovom slučaju za podnošenje tužbe bol u zglobovima naplate upravnom sporu, što je tužitelj i iskoristio i što predstavlja dovoljnu garanciju za ostvarenje prava svih pravnih subjekata.

OMNIflex FLEX VITAL

Sama činjenica da je predmetno rješenje poništeno zbog toga što je organ tužene izveo pogrešan zaključak iz dokaza o kvalifikacijama i specijalizaciji tužitelja, te postupio mimo njegovog zahtjeva za imenovanje za sudskog vještaka i zbog toga pogrešno primijenio pravnu normu, ne znači da postoji krivica službenog lica u tom organu u smislu odredbe člana ZOO i člana Ustava RS, kojom radnjom je tužitelju nanesena šteta. U svakom slučaju, ovakva radnja organa tužene je ispravljena od strane Okružnog suda poništenjem osporenog akta u upravnom sporu, kao i donošenjem novog zakonitog akta u izvršenju sudske odluke i to rješenja broj Vrhovni sud Republike Srpske, 71 0 P 18 Rev od Iz obrazloženja: Nije sporno: da su parnične stranke zaključile ugovor o zakupu predmetnog poslovnog prostora Sporno je da li je tuženi, demontiranjem opreme prilikom izlaska iz predmetnog poslovnog prostora, te iznošenjem vrata, sanitarnih uređaja, utičnica, prekidača i sijalica, nanio štetu tužiocu i u kom iznosu.

Ovo stoga, što je tužilac zahtjevom iz tužbe tražio naknadu štete, jer da je tuženi prilikom izlaska iz predmetnog poslovnog prostora uklonio rasvjetna tijela, grejna tijela, te na drugi način demolirao i oštetio kompletne poslovne prostorije prizemlja, prvog sprata, stepeništa i mansarde, zbog čega je u toku postupka tužilac predložio vještačenje na okolnosti ukupne visine oštećenja na predmetnom poslovnom prostoru prilikom izlaska tuženog iz tog poslovnog prostora, kao i ukupne cijene i vrste građevinskih radova potrebnih da se prostor dovede u prvobitno stanje, tj.

Kako iz nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke, ing. Stoga se revizijom bol u zglobovima naplate pravilno ukazuje, da su nižestepeni sudovi nedosljedno i nekritički interpretirali nalaz i mišljenje vještaka građevinske struke, ing. Kraj činjenice, da je tužilac preciziranim zahtjevom iz tužbe tražio da se tuženi obaveže da mu na ime naknade štete isplati Vrhovni sud Republike Srpske, 57 0 Ps 18 Rev od Iz obrazloženja: Pravilno sudovi nalaze da je drugotužena postupala protivno obavezi koja joj je kao notaru nametnuta odredbama člana Zakona o notarima, koji propisuju obavezu notara da u okviru postupka notarske obrade isprave mora provjeriti da li su stranke sposobne i ovlaštene za preduzimanje pravnog posla U konkretnoj situaciji, sudovi uzimaju utvrđenim da je prilikom zaključenja i ovjere predmetnog predugovora kod drugotužene kao notara, kao prilog postojao zk.

Dakle, u navedenom zk. Tužitelj smatra da mu je drugotužena na ovaj način prouzrokovala štetu u vidu dijela kupoprodajne cijene od Sporno je da li je nepropisno postupanje drugotužene prilikom bol u zglobovima naplate i ovjere predugovora prouzrokovalo štetu.

Naime, i ovaj sud nalazi da između nepravilnog postupanja drugotužene i isplate dijela kupoprodajne cijene ako bi se ta isplata i mogla smatrati štetom ne postoji uzročna veza. Prema izjavi samog tužitelja saslušanog kao stranke na ročištu za glavnu raspravu, održanom Nakon toga je sačinjen i potpisan predugovor, što znači da između samog nepravilnog postupanja notara i isplate iznosa od U tom pogledu bez značaja je i prigovor revidenta kojim tvrdi da bi mu prvotuženi vratio plaćeni iznos da ga je tužena pravovremeno upozorila na postojanje zabilježbe prvenstvenog prava upisa bol u zglobovima naplate prava.

Takva tvrdnja nije potkrijepljena naknadnim razvojem događaja.