Bol vijeće zajednički, Zapisnik sa 2. sjednice vijeća – Općina Bol


Nije važno Ostale informacije: Temeljem članka Uz prijavu treba priložiti: presliku dokaza o stručnoj spremi; dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu; uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 bol vijeće zajednički od objave natječaja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak čl.

bol vijeće zajednički

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju uvjerenje nadležnoga suda ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak čl. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ako je položen na natječaj se može javiti i pripravnik koji ima obvezu polaganja stručnog ispita presliku domovnice.

bol vijeće zajednički

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjet: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima Pozivaju se osobe iz članka

bol vijeće zajednički