Neočekivana bol u koljenu pri hodu


Uvod Magnetska rezonancija MRengl. Magnetic Resonance Imaging - MRI sofisticirana je dijagnostička metoda višestrukih mogućnosti multiplanarne rekonstrukcije, vizualizacije anatomije i mekih tkiva u većemu detalju te boljoj procjeni opsega patoloških pojačana antistreptolizinska bol u zglobovima i njihovoga odnosa s obližnjim strukturama.

Različitim tehnikama snimanja i analizom signala MR-a svih organskih sustava i bez učinka ionizirajućega zračenja dobivaju neočekivana bol u koljenu pri hodu dijagnostički vrijedne informacije koje upotpunjuju i druge metode pregleda klasičnu radiografiju, ultrazvuk i kompjutoriziranu tomografiju koje su uobičajeno inicijalno lako dostupne pacijentima i radiolozima.

Nepotpuno razjašnjene slučajeve ili nejasne dijagnostičke situacije uvijek zahtijevaju kontrolnu reviziju i uvid u sve metode pregleda za pojedino kliničko pitanje.

neočekivana bol u koljenu pri hodu crvenilo zgloba oštra bol

U osamnaest godina kontinuiranoga rada na permanentnome rezonatoru Hitachi MRP 20, 0. Iako je samo nekoliko autora u počecima sugeriralo da se dijagnostički vrijedne snimke mogu napraviti i na rezonatorima niskoga polja 4,5naši su pregledi kliničarima pokazali iznimno vrijedne dijagnostičke informacije 6.

Pregled fizikalnih principa rada snimanja magnetskom rezonancijom nije predmetom razmatranja ovoga rada. Navedeni su engleski izrazi za uobičajeno rabljene parametre koji se upotrebljavaju i u govornome hrvatskom jeziku jer za neke definirane izraze ne postoje odgovarajuće hrvatske inačice 7.

U hrvatskome prijevodu, oslikavanje magnetnom rezonancijom, nazivlje je koje je prvi upotrijebio prof. Međutim, u dnevnome govornome kliničkom radu uvriježio se izraz magnetska rezonancija. Analiza signala mišićnokoštanih struktura ovisi o vremenima relaksacije tkiva T1 i T2, parametrima snimanja kao što je gustoća protona i parametrima za vizualizaciju snimke — vremenu ekscitacije engl.

Kortikalna kost ima nizak intenzitet signala engl. Medularna kost ima visok intenzitet signala na SE snimkama, a niži signal na GE snimkama uslijed veće količine žute, zglobovi u lošem vremenu srži i većega broja mobilnih protona. Uredni menisci, ligamenti, tetive i kapsula zgloba na svim se snimkama i svim sekvencama snimanja prikazuju kao tamne strukture.

Mišići su intermedijarnoga intenziteta signala.

Izbor rezultata također ovisi kakvi aspekti fizioterapijske skrbi će biti evaluirani. Umjesto mjerenja plana rada, od modaliteta do modaliteta, korisnije je mjeriti rezultat poboljšanja posljedice bolesti ili ozljede što će biti postavljeno kroz cilj. Neki aspekti od fizioterapijske skrbi su predviđeni sa učinkom na staničnom, organskom ili tkivnom nivou, koristeći ICF International Classificiation of FunctioningDisability and Health terminologiju, to su tjelesna struktura i funkcije. Primjera radi, krio terapija ciljno djeluje na tkivnoj razini.

Hijalina zglobna hrskavica pokazuje intermedijarni signal na T1 SE i proton mjerenim snimkama engl. Za razliku od kolagena tipa 1 u meniscima, hijalina hrskavica sadrži više kolagena tipa 2 i hidroksilizina, što znači da se intermedijarni signal prikazuje zbog viška vode.

Sinovijalna je tekućina intermedijarnoga signala na PD i T1 mjerenim snimkama, no hiperintenzivna, tj.

Važne točke

Prednosti snimanja magnetskom rezonancijom koljenskoga zgloba multiplanarne su mogućnosti vizualizacije struktura. Korisne dijagnostičke informacije uključuju analizu meniska, križnih ligamenata i tetiva na sagitalnim profilnim i koronarnim frontalnim presjecima te kolateralnih ligamenata na koronarnim i aksijalnim transverzalnim presjecima.

neočekivana bol u koljenu pri hodu artroza koljena kirurško liječenje

Aksijalni presjeci dodaju korisne informacije za analizu patologije križnih ligamenata i dobro prikazuju međupresjeke od dijagnostičkoga interesa, kao i masnu infiltraciju mišića. Analiza krvnih žila podrazumijeva njihov tamni prikaz zbog cirkulirajuće krvi i dovoljnoga broja mobilnih protona. Živci se prikazuju umjereno višega signala zbog mijelina i okolne masti 8,9. Prilikom analize mišićnokoštanih struktura prednosti rezonatora jačih magnetskih polja jesu neizostavne snimke i sekvence sa supresijom masti zbog bolje vizualizacije patologije SPAIR — engl.

Short Tau Inversion Recoveryosobito u analizi akutnih ozljeda ili edema vezanih uz aktivnost, osteoartritisa, ranoga sinovitisa, procjeni avaskularnih nekroza i slično.

Bol u gležnju – uzroci, simptomi i liječenje

Uočeni morfološki nalazi mogu biti smjernicom u daljnjemu kliničkom liječenju ili promjeni razmišljanja kliničara o kombiniranim nalazima u sklopu općega statusa bolesnika i ostalih bolesti.

Danas se rabe sekvence snimanja difuzijskim tehnikama engl.

neočekivana bol u koljenu pri hodu recept za bolove u zglobovima sa želatinom.

Postprocesing pregleda može se raditi na zasebnoj radnoj konzoli da ne interferira s daljnjim radnim protokolom u danu. Ciljane rekonstrukcije tehnikom surface shaded display nisu dijagnostički korisne, a MIP engl. Prikaz patologije koljenskoga zgloba MR-om Lezije meniska Rupture meniska dijele se u nekoliko morfoloških tipova: vertikalne, horizontalne i kompleksne. Definirani su i stupnjevi degeneracije meniska, odnosno rupture koja se definira i kao linija koja dodiruje artikulacijske plohe meniska.

Uganuće gležnja: Donosimo korisne mjere samopomoći

Najčešće se vidi horizontalna ruptura stražnjega roga medijalnoga meniska, uobičajeno uz degenerativne promjene u starije populacije. Takva promjena strukture meniska može i ne mora biti simptomatski nalaz, za razliku od akutnih ozljeda u mlađih osoba, posebno aktivnih profesionalnih i rekreativnih sportaša. Signal rupture prikazuje se uvijek višim, intenzivnijim, jer u rupturu uđe sinovijalna tekućina pa signal akutne rupture postaje prepoznatljivo visok.

Promjena morfologije meniska također ukazuje na leziju: skraćenje anteroposteriornoga dijametra, zamućen prikaz slobodnoga kraja i fokalno snižena visina meniska.

Podijelite članak

U starijih, promjena signala vidi se često u stražnjim rogovima, posebno medijalno, no ako se ne nađe nedvojbena linija propagacije signala na objema artikulacijskim plohama, radi se prije svega o mucinoznoj degenerativi. U djece takav signal najčešće predstavlja normalnu anatomiju vaskularne opskrbe meniska. Ruptura poput papigina kljuna engl. To je malena ruptura koja se pojavljuje na slobodnome kraju meniska, a češće se nađe na granici stražnjega roga i tijela lateralnoga meniska.

Analiza kontinuiteta promjene signala prema površini meniska za proglašavanje lezije rupturom uključuje prijedloge De Smeta i suradnika te se i danas učinkovito rabi u rutinskoj dijagnostičkoj praksi: 1.

Reumatoidni artritis

U dodatnoj procjeni ekstruzije meniska koristimo se ultrazvučnim kriterijima koje smo primijenili i u procjeni pregleda magnetskom rezonancijom. Smatramo da se radi o ekstruziji kada možemo izmjeriti najmanje 3 mm dislokacije prikaza tkiva meniska od vidljivoga kraja tibijalne ili femoralne hrskavice neočekivana bol u koljenu pri hodu granice na koronarnim presjecima.

Uočili smo dobru korelaciju nalaza obaju dijagnostičkih pregleda; vizualizacija magnetskom rezonancijom bila je znakovito bolja i manje vremenski zahtjevna nego ultrazvukom.

neočekivana bol u koljenu pri hodu eterična ulja od bolova u zglobovima

Vertikalne se rupture češće javljaju u lateralnome menisku kao posljedica traume. Kompleksnost anatomskoga područja zahtijeva evaluaciju svih struktura posterolateralnoga ugla te lateralnoga kolateralnog ligamenta kao i stražnje ukrižene sveze jer može doći do teškoga invaliditeta. Ponekad anatomija prednjega roga lateralnoga meniska može biti pogrešno tumačena kao ruptura 13, Uvijek treba misliti i na morfologiju diskoidnoga meniska kao mogućnost koja je također podložna istovjetnim lezijama 15, Rupture koje izgledaju poput drške za vedro vode engl.

Unutarnji se fragment odlomljenoga meniska dislocira prema interkondilarnoj udubini ili u nju, čemu u prilog ide najbolja vizualizacija i analiza na koronarnim presjecima.

Meniskokapsularna separacija engl. Teško ju je dijagnosticirati jer se fisura nalazi na periferiji vaskulariziranoga dijela meniska.

Povezani članci:

Nespecifičan, ali povremeno viđen je znak propagacije rupture prihvata kapsularnoga ligamenta na susjedni ugao periferije stražnjega roga meniska.

O meniskokapsularnoj separaciji treba razmišljati ako se vidi 5 mm udaljenosti od perifernoga ugla stražnjega roga medijalnoga meniska prema periferiji tibijalne hrskavice. Značajno je bolja evaluacija na koronarnim presjecima u puno slučajeva, iako smo više puta posumnjali i na sagitalnoj analizi, ponovno kontrolirajući razmišljanje na koronarnome presjeku. Potrebno je dodatno razmotriti ostale moguće morfološke nalaze koji mogu biti razlog lažno pozitivne interpretacije Bolesnici navode subjektivne poteškoće kao i kod rupture meniska: ciljanu ili difuznu bol kao vodeći simptom.

Menisci poslijeoperativno Nije neuobičajeno da se bolesnici i nakon operacije, očekujući da će im poteškoće nestati, neočekivano susreću s kontinuiranim bolovima. Magnetskom se rezonancijom stoga moraju prvo analizirati mogući razlozi: - je li ruptura adekvatno sanirana operativno - je li se naknadno dogodila nova lezija meniska u ostatnome dijelu meniska nakon inicijalno neočekivana bol u koljenu pri hodu operacije 21 - je li na inicijalno operiranome mjestu nastala ponovna ruptura - postoje li dodatna slobodna tijela unutar zgloba 21, Nativnim se pregledom može dijagnostički puno reći te analizirati i hrskavica U posebnim se slučajevima rade dopune T2 mjerenim snimkama za dodatne evaluacije poslijeoperacijskih ishoda ili se, kao što je to u našoj ustanovi, odluka o dodatnoj artroskopskoj dijagnostici i eventualnoj ponovnoj intervenciji ostavlja na procjenu operateru Danas je šivanje meniska ili parcijalna meniscektomija postala rutinska operacija.

Redovno se uočava visok signal na mjestu resekcije, koje predstavlja operativni defekt i mijenja morfologiju, a neočekivana bol u koljenu pri hodu neresecirani dio meniska može biti varijabilnoga intenziteta i stoga je poželjno napraviti uvid i u prijeoperativni pregled.

Dobro je poznato da samo dio asimptomatskih bolesnika pokazuje rezoluciju signala 3.

neočekivana bol u koljenu pri hodu simptomi boli u lakatnom zglobu

Neki su autori ponavljanim kontrolama MR-om čak 27 mjeseci nakon operacije potvrdili da je signal poslijeoperativno promijenjen, no da nema potrebe za ponovnom intervencijom. T2 mjerene snimke s dugim TE vremenom specifičnije su ako se prikaže da sinovijalna tekućina zalazi na mjesto rupture meniska. Hrskavica Evaluacija intraartikularne hrskavice 23 izvodi se slijedom procjene razvoja degenerativnoga artritisa. Prikazuje se intermedijarnim signalom, neznatno višim intenzitetom u odnosu na tkivo meniska, odvojeno od kosti tankom hipointenzivnom linijom kortikalisa.

Analiziraju se omekšanja, neravnosti kontura i stanjenja, fokalne erozije, a važno ih je opisati kod osteohondralnih prijeloma te u populacije s hondromalacijom patele radi daljnjih komparativnih evaluacija. U djece se lakše uoče jer je hrskavica deblja. Pregled MR-om danas postaje čestim zahtjevom i za procjenu sinovijalnih upalnih reakcija kao kod reumatoidnoga artritisa ; tijekom razvoja gonartroze kliničaru je orijentir za eventualnu raniju intervenciju i zbog pridruženih lezija koje se uoče magnetskom rezonancijom.

Prema signalu MR-a koji se može diferencirati razlikujemo četiri stupnja oštećenja.

Prvi je stupanj ekvivalent omekšanja hrskavice i vidi se kao promjena povišenoga signala unutar hrskavice u sekvencama osjetljivima na tekućinu. Drugi stupanj pokazuje hiperintenzivni signal u tkivu hrskavice uz neravne površne konture.

Treći stupanj pokazuje šira područja hiperintenzivnoga signala koja sežu do površine te nazubljuju i uzrokuju nepravilne konture hrskavične površine.